Privacy

 

Privacystatement (potentiële) cliënten.
Dimenzie is een merk van SGL. Op Dimenzie is het privacystatement van toepassing van SGL. Onderstaand het privacystatement van SGL:

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door SGL.

Verwerking van persoonsgegevens door SGL
Wij hechten er veel waarde aan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens SGL verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een zo overzichtelijk mogelijke manier. SGL staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement kunt u vinden op onze website: www.sgl-zorg.nl   

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door SGL verwerkt voor de volgende doeleinden.

 • Het leggen en houden van contact
  Via het formulier op de website, telefonisch of per email kunt u een contact leggen met SGL om informatie te krijgen over SGL of te bespreken wat u als potentiele medewerker / vrijwilliger voor SGL zou kunnen betekenen. De contactgegevens die u invult / aangeeft gebruiken we om contact te houden leggen en waar aan de orde te houden.

 

 • Het verlenen van zorg en/of ondersteuning (inclusief evaluatie daarvan)
  Voor het verlenen van zorg en/of ondersteuning aan u sluiten we een overeenkomst met u als cliënt af. Wij verwerken persoonsgegevens om zorg te verlenen aan cliënten. Dit betreft onder andere gezondheidsgegevens. Deze gegevens ontvangen we direct van u of van uw huisarts, het ziekenhuis of een andere zorginstelling. In het kader van deze overeenkomst kunnen we ook contactgegevens van wettelijk vertegenwoordigers of familieleden verwerken.

 

 • Het voeren van administratie
  Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren, waaronder het declareren van de geleverde zorg bij zorgkantoren, zorgverzekeraars en/of gemeenten. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van cliënten.

 

 • Eventuele andere doeleinden.
  Mocht SGL uw persoonsgegevens nog voor andere doeleinden willen gebruiken, dan doen wij dat niet zonder voorafgaande toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruiken van een foto van u op de website.

 

 • Welke grondslagen zijn van toepassing?
  SGL verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  De verwerkingen van persoonsgegevens voor het bieden van zorg en/of ondersteuning aan onze cliënten hebben als grondslag ‘uitvoeren overeenkomst’. Hier valt ook het voeren van administratie onder.

 

 • Voldoen aan wettelijke verplichting
  Met name de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Wlz (Wet langdurige zorg) biedt voor bepaalde gegevensverwerkingen een wettelijke grondslag.

 

 • Gerechtvaardigd belang
  Voor de afhandeling van uw vragen via het contactformulier op de website of via telefoon of e-mail, geldt ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag. Het is in het belang van beide partijen dat betrokkenen een tijdige en inhoudelijk correcte reactie ontvangen op hun verzoek.

 

 

 • Toestemming
 1. Voor het plaatsen van foto’s van cliënten op de website van SGL vragen we toestemming aan de betreffende cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers.
 2. Voor het delen van het medische dossier van cliënten aan andere zorgaanbieders, vragen we toestemming aan de cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers.
 3. Voor eventuele andere verwerkingen van persoonsgegevens die niet op een andere grondslag kunnen worden gebaseerd, vragen wij toestemming.

 

Met wie deelt SGL uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 

 1. Andere zorgaanbieders
  Als de cliënt zorg dient te ontvangen van andere zorgaanbieders, dan deelt SGL (medische) gegevens met deze zorgaanbieder. Hiervoor vraagt SGL toestemming aan de cliënt.
 2. Zorgverzekeraars
  SGL deelt gegevens met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten om de geleverde zorg en/of ondersteuning te kunnen declareren.
 3. Dienstverleners die voor SGL werken
  We werken samen met dienstverleners die diensten voor SGL uitvoeren en daarvoor soms ook gegevens van cliënten nodig hebben, denk bijvoorbeeld aan Connexxion voor het vervoer. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in contracten.
 4. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

 

Hoe lang bewaart SGL uw persoonsgegevens?
SGL bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 

 1. We bewaren de gezondheidsgegevens die we verwerken voor de uitvoering van de zorg en/of ondersteuningsovereenkomst tot 15 jaar na afloop van de overeenkomst. Dit is conform de wettelijke bepaling (Wet op geneeskundige behandelovereenkomst).
 2. Er zijn ook gegevens die SGL verwerkt die verband houden met zorg en ondersteuning, maar die geen gezondheidsgegevens zijn, zoals administratieve gegevens. Deze gegevens bewaart SGL 7 jaar, overeenkomstig de fiscale bewaarplicht.
 3. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Websites van derden
Onze website bevat links naar andere websites. SGL is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens SGL van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft),
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SGL,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar privacy@SGL-zorg.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

 

Heeft u een klacht over de wijze waarop SGL uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij privacy@SGL-zorg.nl  Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Versie: 28 mei 2018